Co robimy

W duchu Założycielki

Głęboka wiara i wielka odwaga przynaglały założycielkę naszego Zgromadzenia – Matkę Teresę, by mimo nikłych środków podejmować ryzyko i nieść pomoc tam, dokąd była wzywana. Za jej przykładem staramy się być wrażliwe i uważne na wciąż nowe warunki
w naszej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jesteśmy szczególnie wrażliwe na potrzeby dzieci, młodzieży i kobiet, często należących do najsłabszych w społeczeństwie. Dajemy pierwszeństwo ubogim.  Staramy się odkryć, dokąd jesteśmy wezwane i którym z potrzeb świata mamy zaradzić. Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w jej duchu.

Naśladujemy Chrystusa

Nasza służba apostolska jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa, byśmy kontynuowały Jego misję jednoczenia ludzi z Ojcem. Dzielimy się Radosną Nowiną, że Bóg kocha człowieka i czyni go zdolnym do miłości. Nasza praca apostolska ukierunkowana jest na służenie człowiekowi, pomaganie mu poprzez wychowanie w procesie wewnętrznej przemiany.

Wychowujemy

Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co robimy. Służba wychowawcza Sióstr de Notre Dame nie ogranicza się wyłącznie do bezpośredniego kształcenia w państwowych bądź prowadzonych przez Zgromadzenie instytucjach wychowawczych, ale jest zawsze „pracą nad doskonaleniem człowieka”, wszędzie tam, gdzie go stawia na naszej drodze Opatrzność Boża.

Virtus

jest rozumiane jako formacja serca, jako kształtowanie całego człowieka, uzdalnianie go do możliwie pełnego rozwoju osobowości na Obraz i Podobieństwo Boga i oddawania swych darów dla rozwoju innych. VIRTUS uczy jak żyć bez przemocy w świecie naznaczonym podziałami i rozdarciem.

Scientia

to podawanie możliwie całościowej i wszechstronnej wiedzy oraz wyrabianie w wychowankach perspektywicznej świadomości potrzeb świata i człowieka, wiedzy, która umacnia poczucie współzależności między ludźmi i promuje równowagę ekologiczną. Tak podawana wiedza – SCIENTIA uzdalnia do współodpowiedzialności za budowanie świata bardziej sprawiedliwego i
prawdziwie ludzkiego.

Słowa VIRTUS et SCIENTIA (cnota i wiedza) wypisane na otwartej książce są symbolem tradycji wychowywania i kształcenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. VIRTUS et SCIENTIA określają całość wizji wychowawczej Zgromadzenia. Są wyrazem jej autentyczności.

Instytucje wychowawcze

Prowadzimy bursę dla studentek, domy pomocy społecznej dla niepełnosprawnych chłopców, przedszkola, świetlice, wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Stałą, noworozwijającą się formą służby dzieciom i młodzieży jest wolontariat.

Katecheza

Katecheza w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach jest ważną dziedziną realizowania naszej wychowawczej służby wobec dzieci i młodzieży.

Formacja dzieci i młodzieży

Wychowujemy nie tylko w szkole i naszych instytucjach wychowawczych. Starając się wychodzić na przeciw potrzebom dzieci i młodzieży, organizujemy dla nich różne propozycje formacji. Organizujmy rekolekcje i dni skupienia, warsztaty oraz wycieczki.

Prowadzimy grupy przy parafiach takie jak: Grupy Maryjne, schole. Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach religijnych: pielgrzymkach, diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach modlitewnych. Wraz z dziećmi i młodzieżą aktywnie włączamy się w życie wspólnot parafialnych, na terenie których pracujemy.

Apostolat modlitwy i cierpienia

Jako nieodłączny element naszej służby uznajemy modlitwy i cierpienia naszych starszych i chorych współsióstr.

Służba wspólnocie

Aby nasze wspólnoty mogły sprawnie funkcjonować, wiele sióstr podejmuje służbę przewodzenia wspólnocie oraz troskę o podstawowe potrzeby sióstr lub podopiecznych jako kucharki, furtianki lub angażując się w inne dzieła także niezbędne w codziennym życiu.

Praca w parafii

Swoją posługą wspieramy również parafie. Pracujemy w kancelariach parafialnych. Prowadzimy grupy działające w parafii: wspólnoty Dzieci Maryi, Bielanki, schole. Pełnimy funkcje zakrystianek troszcząc się o piękno przestrzeni liturgicznej.

Misje

Potrzeby naszego międzynarodowego Zgromadzenia oraz wrażliwość na konkretne wezwania sprawiają, że siostry są gotowe służyć sprawie Ewangelii także poza granicami naszego kraju podejmując różne prace dla Zgromadzenia (międzynarodowy nowicjat, finanse Zgromadzenia) lub pracę misyjną. Od 1990 roku nasze siostry pracują w Gambii w Zachodniej Afryce. Od września 2018 roku jedna z naszych sióstr wyjechała do Peru, a w 2020 do Południowego Sudanu.

Skip to content