Kim jesteśmy

Zostałyśmy poświęcone posłannictwu Jezusa Chrystusa; w duchu twórczej wierności wobec Chrystusa, Kościoła i naszego charyzmatu, zobowiązujemy się do dalszego rozwijania Jego posłannictwa, jako członkinie oddanego dziełom apostolskim instytutu życia konsekrowanego na prawie papieskim. W mocy Ducha Świętego realizujemy nasze posłannictwo szczególnie przez: wysiłki na rzecz jedności, życie wspólne, służbę apostolską w dziele wychowywania, wspólne szukanie i wypełnianie Woli Bożej.

Jesteście Posłane

Relacja z Bogiem

Bóg jest Jedynie Koniecznym naszego życia. Dążymy do trwałej i głębokiej zażyłości z Bogiem i do przeżywania wszystkiego w odniesieniu do Niego.

Konsekracja zakonna

Żyjemy ślubami konsekrowanej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Powołanie

Zostałyśmy zaproszone przez Boga i posłane, by głosić Radosną Nowinę o Królestwie Bożym. Naszym zadaniem jest ukazywanie światu obecności i miłości Boga i pomaganie ludziom, by coraz bardziej się jednoczyli z Bogiem i między sobą.

Okruchy historii

Założycielka bł. M. Teresa od Jezusa Gerhardinger

Karolina urodziła się w Regensburgu- Stadtamhof 20 czerwca 1797 r. Uczęszczała do szkoły Sióstr Kanoniczek de Notre Dame w Stadtamhof aż do roku 1809 gdy została ona zamknięta w wyniku sekularyzacji. Biskup Wittmann, który był wtedy proboszczem katedry, próbował ocalić szkołę poprzez kształcenie byłych uczennic na nauczycielki.

o Zgromadzeniu

ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME o regule św. Augustyna, jest zgromadzeniem międzynarodowym, na prawie papieskim. Wyrosło z pilnej potrzeby kształcenia i wychowania młodzieży żeńskiej na początku XIX wieku, gdy po Rewolucji Francuskiej zamknięto w Europie Zachodniej większość szkół katolickich, zwłaszcza prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Maria Teresa od Jezusa, zachęcona i wspierana przez biskupa Michała Wittmanna, założyła Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w 1833 r. w Neunburgu (Bawaria), wskrzeszając tym samym system szkół katolickich i przejmując dla swojej zakonnej wspólnoty regułę zlikwidowanego Zakonu Kanoniczek de Notre Dame św. Augustyna.

Prowincja Polska

Pierwszy dom (erygowanej później) Prowincji Polskiej powstał we Lwowie – 24.08.1904 r.; domy na Kresach Wschodnich otrzymały status Prowincji w 1934 r. z zarządem prowincjalnym we Lwowie.

W okresie II wojny światowej i po niej Prowincja Polska utraciła wszystkie domy i placówki na Kresach Wschodnich (7) i w Archidiecezji Krakowskiej (2). Jesienią 1945 r. w ramach ewakuacji, siostry Prowincji Polskiej przybyły na Śląsk, m.in. do budynków w Bielsku oraz do zniszczonych na skutek działań wojennych domów Prowincji Śląskiej przekazanych Prowincji Polskiej przez Przełożoną Generalną. Na siedzibę prowincjalatu wyznaczony został dom Zgromadzenia w Opolu, który siostry odbudowały ze zniszczeń wojennych.

Być Siostrą zakonną to…

Codziennie wpatrywać się w Jezusa i uczyć się od Niego jak kochać tych do których mnie posyła.

s. M. Antonina

Żyć w głębokiej przyjaźni z Bogiem i budować  dobre relacje z ludźmi, dzieląc się swoimi darami, czasem, tym wszystkim co Pan Bóg mi dał.

s. M. Chiara

Przyjmować miłość Boga i kochać. Być świadkiem Jezusa. Czynić Jezusa obecnym przez niesienie Go wszędzie w swoim sercu. Kochać Boga i ludzi sercem kształtowanym przez Maryję. „Maryjo, użycz mi Twojego Serca”

s. M. Tobiasza

Służyć Bogu i ludziom, aby Jezus był bardziej miłowany. 

s. M. Sabina

Skip to content