Shalom

Nazwa SHALOM

Hebrajskie słowo „shalom” wymownie mówi o owocach służby dla sprawiedliwości. Biblijne rozumienie shalom wskazuje na dynamiczne działanie ukierunkowane na przywrócenie wszystkiemu pierwotnej harmonii zamierzonej przez Boga. Shalom urzeczywistnia się w harmonijnych relacjach człowieka do Boga, do siebie i do wszelkiego stworzenia. Shalom wyraża pragnienie Psalmu 85, aby spotkały się ze sobą łaskawość i wierność, aby ucałowały się nawzajem sprawiedliwość i pokój.

Pan odpowiedział: Bądź spokojny! Nie bój się, nie umrzesz! Wtedy Gedeon zbudował na tym miejscu ołtarz dla Pana i nazwał go ‘Pan jest Pokojem’. (Sdz 6, 23-24)

Definicja

Shalom to Międzynarodowy System Współpracy Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Harmonii Stworzenia. Shalom opiera się na dynamicznych relacjach między wszystkimi Siostrami Szkolnymi de Notre Dame. Shalom ukazuje wartości i postawy nacechowane sprawiedliwością, pokojem i harmonią stworzenia na płaszczyźnie osobowej, wspólnotowej, narodowej i międzynarodowej. Shalom przyjmuje profetyczne stanowisko przez przyłączanie się do głosów tych, którzy wołają o sprawiedliwość oraz staje się głosem tych, którzy w swojej walce o sprawiedliwość są pozbawieni głosu. Shalom jest ukierunkowany na działanie.

Celem Shalom jest podejmowanie działań prowadzących do pojednania, solidarności z uciskanymi, umacniania ludzkiej godności, i do współpracy z ruchami ekologicznymi dla ochrony Ziemi. Innymi słowy, zobowiązujemy się do rozwijania kultury życia. Zobowiązujemy się także do działania przeciw przemocy, przeciw manipulacji prawdą, przeciw atakom na rodzinę, odczłowieczaniu kobiet i porzucaniu dzieci, słowem przeciw temu co Jan Paweł II nazwał kulturą śmierci

 • W duchu Shalom tworzymy życiodajne alternatywy, przeciwne kulturze śmierci.
 • W duchu Shalom wszystkie nasze działania przenika wytrwałe poszukiwanie prawdy. Współpracujemy z tymi, których poszukiwania przyczyniają się do budowania pokoju.
 • W duchu Shalom wykorzystujemy okazje, by mieć pozytywny wpływ na środki masowego przekazu.
 • W duchu Shalom włączamy w nasze prace apostolskie takie pomoce i modele, które podkreślają ważność sprawy wyzwolenia ludów i umniejszania ich ucisku.
 • W duchu Shalom podejmujemy działania, ilekroć to jest stosowne, aby natychmiast reagować na niesprawiedliwe sytuacje.
 • W duchu Shalom przez naszą obecność wspieramy czynnie tych, których życie jest w niebezpieczeństwie z powodu ich zaangażowania na rzecz sprawiedliwości lub
  podejmowanych przez nich działań w obronie ludzi zubożałych.
 • W duchu Shalom myślimy kategoriami całego świata i działamy zarówno lokalnie jak i globalnie.
 • W duchu Shalom pielęgnujemy szacunek dla Ziemi i szukamy sposobów pogłębiania
  naszych relacji z całym stworzeniem.
Skip to content