Naśladowanie Maryi

Beauty & Cosmetic Products

W szkole Maryi

Od Maryi każda z sióstr pragnie uczyć się kontemplatywnego zachowywania i strzeżenia Bożego Słowa w swoim sercu podczas różnych zadań codziennego życia, wypełniając aktywny apostolat, stałym odniesieniem do Boga i Jego woli.

Gotowość wobec Bożego wezwania

Maryjność Zgromadzenia wyraża się jednak nie tylko w pobożności i duchowości, ale także w naśladowaniu postaw Matki Chrystusa w codziennym życiu. Wybierając Maryję jako przykład dla swego życia, siostry nie chcą być w centrum zainteresowania, ale pragną raczej bezwarunkowo służyć „sprawie Bożej” tak, jak życzyła sobie tego Założycielka w słowach: „Tylko sprawa Boża, nic innego, leży nam na sercu” . Maryja, która nie odmówiła Bogu niczego, gotowa od zwiastowania po krzyż przyjąć niejednokrotnie niezrozumiałe Boże wyroki, pozostaje dla sióstr inspirującym wzorem dyspozycyjności i zawierzenia Bogu, zgody, by wypełnić posłannictwo do końca, z wewnętrzną akceptacją prawdy o Tajemnicy Paschalnej, obecnej w życiu każdej osoby idącej na serio w ślady Chrystusa . Jak Maryja, konsekwentnie wierna swojemu pierwszemu tak wobec Boga, całkowicie oddana osobie i dziełu swojego Syna, pragną siostry czynić Jezusa widzialnym i dotykalnym w dzisiejszym świecie przez radykalny dar z siebie, całkowite przylgnięcie do Boga i gotowość do cierpliwego znoszenia cierpienia.

Zatroskane jak Maryja

Powierzone ich trosce apostolskiej osoby, zachęcają siostry do dostrzegania w sobie dobra złożonego w nich przez Boga oraz do świadomego i odpowiedzialnego podjęcia współpracy z Bożą łaską. W Maryi widzą siostry Arcydzieło Boga, „ukazujące, jakim było stworzenie, gdy wyszło z Jego rąk, w brzasku swej pierwotnej wspaniałości , a więc obraz takiej jedności Stwórcy i stworzenia oraz harmonii, które są wpisane w charyzmat Zgromadzenia. Realizując wizję wychowawczą Zgromadzenia, polegającą na pomaganiu innym, by coraz bardziej osiągali pełnię swych możliwości jako osoby stworzone na obraz Boga, wpatrują się siostry w Maryję jako Tę, która „osiąga godną podziwu zgodność, łączność, komunię z Bogiem, która jest tajemnicą świętości” . Nie tylko w procesie wychowywania innych, ale także dla samych sióstr i w ich osobistej formacji, Maryja pozostaje ideałem „czystej gotowości w stosunku do Boga (…), w każdej chwili Jej wola pokrywa się z pragnieniami Boga (…), znajdując się dokładnie tam, gdzie Bóg chce Ją mieć” . Jako Niewiasta całkowicie ukształtowana przez łaskę, jest najdoskonalszym obrazem owej pełni, do której Bóg powołuje człowieka i do której pragnie go doprowadzić.

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

Symbol ewangelicznych stągwi wypełnionych „po brzegi” wodą, która stała się winem podczas pierwszego znaku Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej, obrazuje szczodrość i wspaniałomyślność wobec Boga, do których siostry czują się stale zapraszane przyglądając się Maryi oraz do których wzywają wszystkich, którym służą. Jednocześnie Maryja ukazana w tej perykopie, jest przykładem dyskrecji w zauważaniu braków, niezwykłej wrażliwości na potrzeby innych oraz skutecznego orędownictwa. Wraz z Maryją pragną się siostry zwracać do Jezusa „z głębokim zaufaniem polecając Mu potrzeby całej ludzkości” . Pamiętając o niezwykłej godności każdego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, siostry pielęgnują w sobie prawdziwie maryjną postawę delikatności, dyskrecji, kobiecej pomysłowości oraz odwagi upominania się o słuszne prawa tych, których głos nie jest w dzisiejszym świecie słyszany.

Skip to content