Czym żyjemy

Nasz charyzmat, dar Ducha Świętego, został urzeczywistniony przez błogosławioną Marię Teresę od Jezusa Gerhardinger, która gorąco pragnęła jedno­ści wszystkich w Bogu, oparła Zgromadzenie na fundamencie Eucharystii, zakotwiczyła je w ubóstwie i poświęciła Maryi.

 

Eucharystia

Eucharystia jest dla nas głównym źró­dłem i szczytem miłości i jedności, o które zabiegamy w naszych wspólnotach i w naszym świecie. W Eucharystii jesteśmy dopuszczone do miłosnej więzi, jaka łączy Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym.

Naśladowanie Maryi

Od Maryi każda z sióstr pragnie uczyć się kontemplatywnego zachowywania i strzeżenia Bożego Słowa w swoim sercu podczas różnych zadań codziennego życia, wypełniając aktywny apostolat, stałym odniesieniem do Boga i Jego woli.

Misja jednoczenia i miłowania

Nasze posłannictwo – głoszenie Radosnej Nowiny — wypełniamy jako Siostry Szkolne de Notre Dame; całe nasze życie oddajemy służbie tej jedności, dla której Chrystus przyszedł na ziemię.

Słowo Boże

Pismo święte, żywe Słowo Boga, jest niezbęd­ne dla naszego życia i modlitwy. W Piśmie świętym Bóg objawia nam Siebie; z Pisma świętego uczymy się odczytywać Jego działa­ nie w naszym życiu.

Budujemy wspólnotę

Nasze z wiary płynące życie wspólne jest znakiem profetycznym Kościoła i jako takie jest służbą Ludowi Bożemu. Jest darem i zadaniem jednocześnie.

Charyzmat  Naszego  Zgromadzenia  wyrasta  z naszego duchowego  dziedzictwa,  którym  w  szczególny  sposób obdarzyli  nas:

ŚWIĘTY AUGUSTYN

który widząc w Trójcy Świętej podstawę, źródło i cel każdej wspólnoty, założył wspólnotę, która miała być jednego serca i jednej duszy w Bogu;

BŁ. ALICJA LE CLERC l ŚWIĘTY PIOTR FOURIER

którzy uznając służbę apostolską za istotny element zgromadzenia, które założyli, ukazali życiu zakonnemu nową drogę;

BISKUP MICHAŁ WITTMANN I FRANCISZEK SEBASTIAN JOB,

którzy rozumiejąc ważność powołania kobiety w doskonaleniu ludzkiej rodziny, szczególną troskę poświęcili chrześcijańskiemu wychowaniu dziewcząt;

BŁ. MARIA TERESA OD JEZUSA GERHARDINGER

niewiasta silna wiarą, stale szukająca Woli Bożej, zabiegała o jedność w naszej międzynarodowej wspólnocie i odpowiadała na naglące potrzeby czasu,

MATKA KAROLINA FRIESS

która doskonale odczytując znaki czasu i podejmując niezwykłe ryzyko w dawaniu odpowiedzi na rozpoznane wymogi, dzięki swemu odważnemu kierownictwu przystosowała Zgromadzenie do życia na innym kontynencie.

BŁ. S.M. ANTONINA

należąca do grona 108 polskich męczenników II wojny światowej. Jest dla każdej Siostry Szkolnej de Notre Dame wspaniałym przykładem świętości, nie tylko poprzez męczeńską śmierć. 

Skip to content