„Macie prawdziwą matkę w osobie Siostry Antoniny”

– mawiał Ks. Proboszcz Edward Tabaczkowski…

…który nieraz w swoich trudnych sprawach zasięgał rady Siostry Antoniny.

Ks. Edward Tabaczkowski (1872-1942) w latach 1910 – 1942 był proboszczem parafii Św. Anny w Tłumaczu. Obok zaangażowania duszpasterskiego (m.in. zmienił wygląd kościoła i zbudował nowe wieże) dal się poznać jako społecznik i twórca wielu dzieł charytatywnych. . Ufundował Ochronkę dla sierot. W 1924 roku założył Żeńskie Seminarium Nauczycielskie, do prowadzenia którego zaprosił Siostry Szkolne de Notre Dame ze Lwowa. Po wybuchu wojny w 1939 r. pomagał deportowanym przez Rosjan na Syberię, wysłał paczki, organizował pomoc rodzinom (sprzedał nawet własny dom, przeznaczając zyski na pomoc najbiedniejszym). W czasie okupacji niemieckiej (od 1941) ratował Żydów, ukrywał ich na terenie plebanii, wydawał fałszywe metryki. W sierpniu 1942 r., na podstawie donosów, został aresztowany i osadzony w więzieniu gestapo w Stanisławowie (w tym samym czasie, co S. Antonina wraz z pozostałymi siostrami). Tam poddawano go torturom, wskutek czego zmarł 20 października 1942 r.

Skip to content