Droga osoby powołanej w naszym Zgromadzeniu

Rozwój każdego powołania to proces, który trwa całe życie. Jesteśmy, a zarazem wciąż się stajemy. Poddajemy się działaniu łaski, aby Bóg sam upodabniał nas do Siebie. A im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym bardziej czynimy Go obecnym i działającym w świecie dla zbawienia ludzi.

Formacja to droga, którą przebywa każda osoba powołana w tym celu, by przyswoić sobie sposób życia Jezusa, Jego sposób myślenia i odniesienia do Ojca i do innych...

 
ASPIRANTURA 
Aspirantki to młode kobiety zainteresowane życiem zakonnym i utrzymujące regularny kontakt ze Zgromadzeniem, ale jeszcze nie przyjęte do Zgromadzenia. Aspirantki pozostając w domach rodzinnych i kontynuując naukę lub pracę biorą udział w specjalnie przygotowanych dla nich spotkaniach. Celem tego okresu jest zapoznanie aspirantki z istotą powołania chrześcijańskiego i jego różnymi formami, pomoc w poznaniu siebie i dojrzewaniu ludzkim oraz częściowe zapoznanie ze stylem życia konsekrowanego z uwzględnieniem życia w naszym Zgromadzeniu.
 
PRENOWICJAT
Prenowicjat jest okresem trwającym od sześciu miesięcy do dwóch lat. W tym czasie postulantka  przebywając w domu prowincjalnym, przystosowuje swoje życie coraz bardziej do wymagań Ewangelii i doświadcza praktycznie znaczenia wzajemnego dawania i przyjmowania w życiu wspólnym. Bada swoje powołanie, zgodność swoich osobistych darów z naszym sposobem życia, zdolność do dalszego rozwoju osobistego i swą gotowość do rozpoczęcia nowicjatu. Pogłębia swoje życia wiarą, a przede wszystkim fascynację Osobą Jezusa Chrystusa.
 
NOWICJAT
Nowicjuszka otrzymuje specjalny czas, sposobność i pomoc, by stale pogłębiała swą zażyłość z Chrystusem. Zażyłość z Nim jest podstawą i siłą jej życia zakonnego. Szczególną pomocą, by mogła coraz bardziej osobiście poznawać i miłować Chrystusa jest: czas samotności z Nim, modlitwa i studium. We wspólnocie nowicjuszka uczy się naśladowania Chrystusa w życiu według rad ewangelicznych, jako Siostra Szkolna de Notre Dame. Nowicjat trwa dwa lata: rok ścisłego nowicjatu we wspólnocie nowicjackiej oraz rok z trwającą łącznie około czterech miesięcy okresową praktyką w domu prowincjalnym lub na filii.
 
JUNIORAT
Przez swoją profesję siostra jest włączona w nowy sposób w posłannictwo Kościoła i naszego Zgromadzenia. Przyjmuje na siebie obowiązek harmonijnego wiązania w jedność elementów osobistych, wspólnotowych i apostolskich swego życia oddanego Bogu. W okresie ślubów czasowych (od sześciu do dziewięciu lat) siostra podejmuje poważne wysiłki, by rozpoznawać nieustanne wezwanie Boga i by współpracować z łaską Bożą podczas przygotowywania się do przyjęcia dozgonnej konsekracji zakonnej. 
 
FORMACJA PERMANENTNA
 
Nikt nie może zaniechać starań o własny wzrost ludzki i religijny. Na żadnym etapie nie można uznać, że osiągnęło się taką pewność i gorliwość, iż nie trzeba już się szczególnie troszczyć o zachowanie wierności; nigdy też człowiek nie osiąga takiego wieku, w którym może uznać, że zakończył się proces jego dojrzewania. ( Vita consecrata 69)
 
Wszystkie jesteśmy włączone w trwający przez całe życie proces; jesteśmy, a zarazem wciąż się stajemy. Każda siostra podejmuje jako swą podstawową odpowiedzialność troskę o stały rozwój swej osobowości zakonnej. Bierze pod uwagę zarówno potrzebę swego osobistego rozwoju jak i dobro wspólne Zgromadzenia i jego posłannictwo.